Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.folia-samochodowa.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.folia-samochodowa.pl/ prowadzony jest przez Romulus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Mostkach 21, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000628513, kapitał zakładowy 50 000, 00 zł w całości opłacony, NIP: 9452189638, REGON: 363293653. Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz do doręczeń: ul. Łokietka 208 , 31-334 Kraków, adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl, nr telefonu: (+48) 694 381 002.

1a. Definicje:

 1. a) Adres Korespondencyjny Sprzedającego - Łokietka 208 , 31-334 Kraków,

 1. b) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,

 1. c) Formularz Zamówienia – formularz opisany w § 4 ust. 4, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,

 1. d) Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,

 1. e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,

 1. f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,

 1. g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 1. h) Produkt – rzecz lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

 1. i) Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. j) Punkt Odbioru – Łokietka 208 , 31-334 Kraków,

 1. k) Rachunek Bankowy Sprzedającego – 15 2490 0005 0000 4520 2436 5858 prowadzony przez Alior Bank S.A.

 1. l) Regulamin – niniejszy regulamin,

 1. m) Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.folia-samochodowa.pl,

 1. n) Sprzedający; Usługodawca – Romulus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Mostkach 21, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000628513, kapitał zakładowy 5 000, 00 zł w całości opłacony, NIP: 9452189638, REGON: 363293653,

 1. o) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 1. p) Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 1. r) Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

 1. s) Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,

 1. t) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

 1. u) Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 4 lit. b,

 1. w) Adres E-mail Sprzedającego - info@folia-samochodowa.pl

 1. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy.

  5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Szersze informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawiera § 1a Regulaminu.
 2. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@folia-samochodowa.pl oraz numerem telefonu: (+48) 694 381 002 (w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze), jak również pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

  7. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

 1. Z uwagi na treść art. 66 idx. 1 par. 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.


§ 1a

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) , zwaną dalej u.o.d.o., jest Sprzedawca/Usługodawca.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w niniejszym Regulaminie.

 1. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę jego danych osobowych.

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług oraz w celach marketingu produktów/usług własnych Usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wymienionych powyżej jest ustawowe upoważnienie obejmujące przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.

 1. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 1. Usługobiorca ma prawo do wglądu, uzupełniania, i korekty treści swoich danych osobowych. Oprócz tego, Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

 1. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 5, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również tych, na których przetwarzanie Usługobiorca wyraził zgodę. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 1. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.
 • 2

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust. 4.

3a. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

 1. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

4a. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży.

4b. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od momentu Zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 4, chyba że zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzedaży.

 1. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

 1. a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

 2. b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany jako właściwy podczas rejestracji Konta wraz z kopią niniejszego Regulaminu,

 3. c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,

 4. d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

 • 3

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

 1. a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 2. b) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
 3. c) płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru.

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. a) przesyłka pocztowa polecona (ekonomiczna),
 2. b) przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. c) odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.

 1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit b .

 1. Termin dostawy wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano termin krótszy. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce termin dostawy wynosi tyle ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy.

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:

 1. a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 1. b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,

 1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.

 1. Bardzo prosimy o korzystanie z możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Klient w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń uprawniony jest do żądania sporządzenia protokołu szkody, który ułatwi procedurę reklamacyjną i stanowić będzie dowód na okoliczność, że uszkodzenie przedmiotu nie było skutkiem działań Klienta.

 • 4

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - RODZAJ I ZAKRES;

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące rodzaje Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę: Formularz Zamówienia i Newsletter.

1a. Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest dla Usługobiorcy nieodpłatne.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu mają na celu umożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży (w szczególności złożenia Zamówienia przez Klienta) oraz jej realizacji, jak również dostarczania przez Sprzedającego informacji handlowych Kupującemu.

 1. Koszyk jest funkcją sklepu pozwalającą na swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, które następnie mogą zostać zamówione poprzez Formularz Zamówienia. Usługa ta dostępna jest dla każdej osoby mogącej być klientem sklepu w myśl niniejszego Regulaminu. Dodanie produktu do koszyka następuje poprzez wpisanie żądanej ilości produktu oraz wciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”.

3a. Podgląd produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy po kliknięciu symbolu koszyka w prawym górnym rogu ekranu. Edycja Produktów dodanych do koszyka możliwa jest poprzez kliknięcie wspomnianego symbolu.

 1. Formularz Zamówienia jest funkcją pozwalającą na złożenie Zamówienia wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po łącznym:

 1. a) wypełnieniu formularza dotyczącego wybranych Produktów, sposobu ich dostawy, zapłaty, danych płatnika, danych wysyłkowych,

 1. b) zaakceptowaniu automatycznie wygenerowanego podsumowania zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia (w szczególności łączną cenę wszystkich zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy), pole potwierdzenia zapoznania się przez Usługobiorcę z regulaminem, zaakceptowaniu informacji o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz złożeniu oferty nabycia wskazanych w podsumowaniu Produktów poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4a. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie przez Klienta. Wyrażenie takiej zgody może nastąpić za pośrednictwem dostępnego w serwisie internetowym Sprzedającego formularza.

5a. Newsletter polega na otrzymywaniu od Usługodawcy informacji odnośnie nowych produktów lub też innych informacji handlowych.

 1. Formularz Zamówienia i Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 2. b) Dostęp do poczty elektronicznej,

 3. c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,

 4. d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,

 5. e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,

 6. f) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

 1. g) Usługobiorca proszony jest o wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym,

 1. h) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7a. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym może zostać:

 1. a) wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Sprzedającego, wysłanie wiadomości SMS na numer Sprzedającego lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,

 1. b) wypowiedzenia przez Usługodawcę umowy Usługobiorcy niebędącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia na jego adres e-mail. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni.

 1. Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

 1. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

 1. Usługodawca zapewni dostęp Usługobiorcy do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Sklep Internetowy korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie sklepu.

 • 5

REKLAMACJA

 1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny.

 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,


2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,


3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

 1. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).

 1. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 1. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:

 1. a) pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,

 1. b) pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

 1. Klient może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:

  a) informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności.

 2. b) treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży / oświadczenie obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży)

 3. c) dane kontaktowe.

 1. Klient może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny (na koszt Sprzedającego) w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wad/niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący powinien udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 1. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.

 1. Postanowienia ustępów 9, 10 i 12 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

 • 5a

GWARANCJA

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.

 1. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.

 1. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

 1. Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji jakości rzeczy sprzedanej obowiązujące Sprzedającego i Kupującego zawiera w szczególności Dział III Kodeksu Cywilnego. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 nie wyłączają, ani też w żaden sposób nie ograniczają stosowania stosowania właściwych w sprawie przepisów powszechnie obowiązujących.

 • 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:

 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego (wzór oświadczenia dostępny pod regulaminem - załącznik nr 1),

 1. b) pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,

 1. c) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego.

1a. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a lub c Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1b. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od:

 1. a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 1. b) od momentu momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej i pozostałych umów.

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.

 1. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 1. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Jeżeli Klient będący jednocześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.

 1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


1 ) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,


2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,


3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

11) zawartej w drodze aukcji publicznej,

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • 7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


 1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

 1. b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

 1. c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący jednocześnie Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


 1. a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 1. b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.

 1. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. z dniem 03.03.2017 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,

numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(

*)

niniejszym informuję/informujemy(

*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(

*)

umowy dostawy następujących rzeczy(

*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(

*)

/o świadczenie następującej usługi(

*)

– Data zawarcia umowy(

*)

/odbioru(

*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Załącznik nr 2 - Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

https://www.folia-samochodowa.pl/

 • 1 Informacje wstępne

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem portalu https://www.folia-samochodowa.pl/ w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) jest spółka Romulus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Mostkach 21, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000628513, kapitał zakładowy 5 000, 00 zł w całości opłacony, NIP: 9452189638, REGON: 363293653. Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz do doręczeń: ul. Łokietka 208 , 31-334 Kraków, adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl, nr telefonu: (+48) 694 381 002. (zwana dalej Administratorem)
 2. Dane osobowe przetwarzane są w sposób i w celach określonych w niniejszym dokumencie zwanym dalej Polityką Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 3. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe tylko w sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy i na ich podstawie. Przesłankami stanowiącymi podstawę dla przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
 4. a) konieczność realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w sytuacji, gdy dochodzi do zawarcia takiej umowy lub jest niezbędne do zawarcia takiej umowy na żądanie tejże osoby
 5. b) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie w sposób zgodą objęty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. c) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • 2 Cel zbierania danych i ich zakres

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. W celu jednak zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu koniecznym jest podanie przez użytkownika następujących danych:
 2. a) e-mail,
 3. b) nazwa użytkownika,
 4. c) imię i nazwisko
 5. d) adres zamieszkania,
 6. e) numer telefonu

zaś w przypadku przedsiębiorców dodatkowo:

nazwa firmy

numer NIP

 1. Dane zbierane przez Administratora wykorzystywane będą w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu oraz w celach marketingowych, w zakresie dopuszczonym w art. 6 ust. 1 lit. f RODO Za zgodą użytkownika wykorzystywane będą one również w celach marketingowych, o których mowa w ust. 3.
 2. Poprzez cele marketingowe, na które użytkownik wyraził zgodę rozumieć należy przetwarzanie jego danych przez Administratora w celu dostarczania mu informacji handlowych w przyszłości – tj. również po wygaśnięciu stosunku zobowiązaniowego (w szczególności po zrealizowaniu umowy), który był samodzielną podstawą dla przetwarzania danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane zbierane przez Administratora mogą być przekazane w celu realizacji zlecenia podmiotowi trzeciemu, a w szczególności korzystamy z narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy w marketingu jak np. Google Analitics w celach statystycznych, aby analizować działania już w serwisie, w celach marketingowych i realizacji umowy oraz rozwoju Serwisu. Są to dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Użytkownicy zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawą prawną jest tutaj prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Nie przekazujemy im danych osobowych, jedynie dane statystyczne identyfikujące ogólnie grupę docelową, płeć, dane demograficzne, wiek itp.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (w szczególności w związku ze stosowaniem przepisów ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
 5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane te mogą być również kojarzone z danymi podanymi przez użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu.
 6. Dane użytkowników przechowywane są jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 • 3 Polityka plików “cookies”

 1. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie wpływa na możliwość korzystania z Serwisu.
 2. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 5. a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 6. b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 7. c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 8. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 9. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego jak RODO.
 10. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 11. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome:

www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 • 4 Uprawnienia osoby, której dane są gromadzone przez Administratora

 1. Każda osoba, której dane są gromadzone przez Administratora ma prawo do:

Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 1. Administrator po zawiadomieniu przez użytkownika o woli skorzystania z przysługujących mu powyższych praw ma obowiązek spełnić jego żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych.

 • 5 Oświadczenia Administratora

 1. Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 2. Administrator zobowiązuje się do nie przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 3. Administrator oświadcza, iż stosować będzie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczą dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.